Uchwała Nr XLI/262/2010
Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu  przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 z póź. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.