Malanów, dnia 14.09.2020 r.

 

RI.3050.4.2020.WS

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszam do złożenia oferty na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej”. 

 

  1. Przedmiot zamówienia.

Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie ul. Kaliska 2, zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.

  1. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę lub osoby formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) wraz z załączonym kosztorysem ofertowym (załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6)

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Gmina Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

z dopiskiem na kopercie „Nie otwierać przed dniem 21.09.2020 roku, godz. 11:00”.

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 15.12.2020 r.
  2. Warunki udziału.

Okres ważności przedstawionej oferty: 60 dni.

Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury VAT/rachunku.

  1. Sposób oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena całkowita brutto – 100%.

  1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście bądź dostarczyć pocztą/kurierem do pokoju nr 2 (Punkt Obsługi Klienta) w Urzędzie Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, w terminie do dnia 21.09.2020 r. do godz. 11:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty.

Otwarcie ofert w dniu 21.09.2020 roku, godz. 11:30.

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

Załączniki:

1.     Przedmiar robót- zadanie 1.

2.     Przedmiar robót- zadanie 2.

3.     Formularz ofertowy wzór – zadanie 1.

4.     Formularz ofertowy wzór- zadanie 2.

5.     Kosztorys ofertowy- zadanie 1.

6.     Kosztorys ofertowy- zadanie 2.

7.     Projekt umowy.