Zarządzenie nr 71/Z/2020  Wójta Gminy Malanów z dnia 10.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2020 roku