Malanów, 19 listopada 2019 r.

 

 

 

Gmina Malanów

ul. Turecka 16, 62 – 709 Malanów

tel.:63 288 30 83, fax.:  63 288 30 83

adres internetowy: www.bip.malanow.pl

adres poczty elektronicznej: gmina@malanow.pl

 

Znak sprawy: RI.271.7.2019.WS

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż zestawów fotowoltaiki na terenie Gminy Malanów”, znak sprawy: RI.271.7.2019.WS – cześć 1 i 2.

 

Zamawiający – Gmina Malanów –  informuje, iż działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”) informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano w odniesieniu do:

1)

Części 1 wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy:

JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino

W postępowaniu złożono w części 1 następujące oferty, które w kryteriach oceny ofert uzyskały niżej określoną liczbę punktów:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy

łączna cena (brutto)

długość okresu gwarancji

liczba zespołów monterów skierowanych do wykonania zamówienia

projektanci

1.

ML System S.A.

Zaczernie 190G

36-062 Zaczernie

4 365 858,96 zł brutto

54 pkt

96 miesięcy

20 pkt

5

10 pkt

4

10 pkt

2.

PRO-ECO sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia

4 457 830,00 zł brutto

53 pkt

96 miesięcy

20 pkt

5

10 pkt

4

10 pkt

3.

JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA

ul. Potokowa 12A/1

80-297 Banino

3 929 317,58 zł brutto

60 pkt

96 miesięcy

20 pkt

5

10 pkt

4

10 pkt

4.

Hymon Energy sp. z o.o.

ul. Dojazd 16A

33-100 Tarnów

4 441 857,65 zł brutto

53 pkt

96 miesięcy

20 pkt

10

10 pkt

4

10 pkt

 

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

 

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż najkorzystniejsza jest oferta Wykonawcy JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino. Oferta otrzymała we wszystkich kryteriach łącznie 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

2)

Części 2 wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy:

JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino

W postępowaniu złożono w części 1 następujące oferty, które w kryteriach oceny ofert uzyskały niżej określoną liczbę punktów:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko i adres wykonawcy

łączna cena (brutto)

długość okresu gwarancji

projektanci

1.

ML System S.A.

Zaczernie 190G

36-062 Zaczernie

912 231,96 zł brutto

56 pkt

96 miesięcy

20 pkt

2

20 pkt

2.

PRO-ECO sp. z o.o.

al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia

923 356,29 zł brutto

55 pkt

96 miesięcy

20 pkt

2

20 pkt

3.

JSB CONSTRUCTION PPHU JOLANTA SEKUŁA

ul. Potokowa 12A/1

80-297 Banino

850 372,34 zł brutto

60 pkt

96 miesięcy

20 pkt

4

20 pkt

4.

Hymon Energy sp. z o.o.

ul. Dojazd 16A

33-100 Tarnów

923 712,86 zł brutto

55 pkt

96 miesięcy

20 pkt

4

20 pkt

 

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy, ani nie odrzucił żadnej oferty.

 

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalono, iż najkorzystniejsza jest oferta Wykonawcy JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino. Oferta otrzymała we wszystkich kryteriach łącznie 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.