Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Malanaowie

                                                                                                            

                                                                                                                        Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/2018

kierownika Centrum Usług Wspólnych w Malanowie  

z dnia 13 czerwca 2018  r.

 

kierownik Centrum Usług Wspólnych w Malanowie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
– Inspektora Ochrony Danych

 

1.        Nazwa i adres jednostki: Centrum Usług Wspólnych w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów  

2.         Stanowisko urzędnicze kierownicze: Inspektor Ochrony Danych

3.        Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie, poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym,

e)      kwalifikacje zawodowe określone w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności wiedza fachowa na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych,

f)        nieposzlakowana opinia,

g)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

-        Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

-        Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)

-        ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-        ustawy o finansach publicznych.

b)      posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania zadań Inspektora Ochrony Danych określonych w art. 39 ww. rozporządzenia RODO,

c)      praktyka w zakresie obsługi jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego potwierdzona faktem sprawowania funkcji ABI w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego,

d)      umiejętność planowania, organizacji pracy, pracy w zespole i kierowania zespołem,

e)      umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

f)        kreatywność i samodzielność w działaniu,

g)      odpowiedzialność, opanowanie i wysoka kultura osobista,

5. Przewidywany zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

1)      informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i doradzanie im w powołanym zakresie;

2)      monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym dokonywanie podziału obowiązków, realizowanie działań zwiększających świadomość, szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych oraz w razie potrzeby prowadzenie audytów w powołanym zakresie;

3)      udzielanie na żądanie Administratora Danych Osobowych zaleceń co do oceny skutków planowanych operacji przetwarzania danych osobowych dla ochrony tych danych oraz monitorowanie wykonania udzielonych zaleceń zgodnie z art. 35 rozporządzenia RODO;

4)      pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

5)      prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych lub rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych;

6)      współpraca z organem nadzorczym w szczególności w zakresie określonym w pkt 1) – 5) powyżej.

Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych osobowych, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych.

Wyżej określone zadania i sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych  realizowane są w odniesieniu do Centrum Usług Wspólnych w Malanowie oraz następujących jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Malanowie: 

1)                   Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie

2)                   Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie

3)                   Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie

4)                   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie

5)                   Urzędu Gminy w Malanowie

6. Warunki zatrudnienia i pracy:

1)   podstawa nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa o pracę na czas określony
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2)      wymiar czasu pracy – 3/8 etatu (15 godzin tygodniowo).

7. Wymagane dokumenty:

a)            życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)            list motywacyjny

c)            wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)            oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

e)            kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

f)              kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

g)            oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

h)            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)              oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

j)              kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

k)            oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  wraz z klauzulą informacyjną dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

l)              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku zamieszczonego w dokumentach aplikacyjnych wraz z klauzulą informacyjną  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze – Inspektor Ochrony Danych” w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do Centrum Usług Wspólnych w Malanowie) na  adres:

Centrum Usług Wspólnych w Malanowie

 ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

 pok. nr 6

Nabór będzie przeprowadzony w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap – dnia 25 czerwca  2018 roku, godz. 14.15  – otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap – 27 czerwca 2018 roku - przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna
z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru. O szczegółowym terminie i godzinie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malanow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Malanowie ul. Turecka 16.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku innej osoby spośród nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów. W związku z powyższym, dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy można odbierać osobiście w terminie do 3 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji, gdyż po tym terminie, tj. po osiągnięciu celu przetwarzania danych osobowych kandydatów,dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte.

Załączniki

Zarządzenie 7-2018 ogłoszenie naboru (2MB)    
oświadczenie (161.5kB)    
klauzula - rekrutacja (340.4kB)    
klauzula - wizerunek (334.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
Data wprowadzenia:2018-06-13 12:25:55
Opublikował:Katarzyna Gorgolewska-Erkiet
Data publikacji:2018-06-13 12:32:05
Ostatnia zmiana:2018-06-13 12:35:24
Ilość wyświetleń:257