Malanów, dn. 03.11.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy Malanów  z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej zasób mienia komunalnego Gminy Malanów – Wójt Gminy Malanów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Malanów, stanowiącą własność Gminy Malanów, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 03.11.2017 r. do dnia 24.11.2017 r.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa jej własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Aby skorzystać z przysługującego pierwszeństwa osoba spełniająca w/w warunki winna złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - to jest do dnia 15.12.2017 r.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości wymienionej w wykazie udziela się w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 187/Z/2017

 

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w ha

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena netto

1

Jednostka ewid. Malanów

obręb ewid. Malanów

dz. nr 206

KW nr KN1T/00033488/3

1,3192

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów nieruchomość powyższa leży na innych terenach komunikacyjnych.

Działka przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej – dz. nr 203/1.
Aby skorzystać z przysługującego pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) osoba spełniająca warunki winna złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - to jest do dnia 15.12.2017 r.

87 067 zł

 

Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczone zostaną koszty sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości w kwocie brutto 492,00 zł.

Wykaz zostaje wywieszony na okres od dnia 03.11.2017 r. do dnia 24.11.2017 r.