Wójt Gminy Malanów

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

1.        Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

2.        Wolne stanowisko urzędnicze: Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

3.        Wymagania niezbędne:

a)    obywatelstwo polskie,

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)    niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   wykształcenie wyższe:

-        dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

-        dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,

-        dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

e)    co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub
w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych
i obsługi;

f)    nieposzlakowana opinia,

g)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

4.    Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

-        ustawy o samorządzie gminnym,

-        ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

-        ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

-        ustawy o ewidencji ludności,

-        ustawy o dowodach osobistych,

-        ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

b)      dyspozycyjność;

c)      odporność na stres, opanowanie i wysoka kultura osobista;

d)     odpowiedzialność;

e)      mile widziana - znajomość pracy w Systemie Rejestrów Państwowych w aplikacji "Źródło".

 

5.    Przewidywany zakres zadań na stanowisku m.in. obejmuje:

       Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodami osobistymi oraz zastępowanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, a w szczególności:

1.      Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały  i czasowy oraz rejestracja tych danych  w systemie PESEL.

2.      Prowadzenie i aktualizacja Rejestru Mieszkańców i Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców  na podstawie zmian pobieranych z Rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych.

3.      Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania cudzoziemców.

4.      Przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę.

5.      Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zameldowania
i wymeldowania z pobytu stałego i czasowego.

6.      Współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego i innymi organami w zakresie aktualizacji danych i zapisów w systemie PESEL i rejestru dowodu osobistych.

7.        Prowadzenie dokumentacji  dowodów osobistych.

8.        Prowadzenie rejestracji przedpoborowych.

9.        Prowadzenie archiwum zakładowego.

10.    Prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru wyborców.

11.  Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych i zgromadzeń.

12.  Zastępowanie podczas nieobecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

1)   Warunki zatrudnienia i pracy:

1)      podstawa nawiązania stosunku pracy – pierwsza umowa o pracę na czas określony,
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

2)      wymiar czasu pracy – pełny etat (40 godzin tygodniowo), w tym7/8 etatu inspektora do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz 1/8 etatu Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

2)   Wymagane dokumenty:

a)            życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b)            wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c)            kserokopia dokumentu tożsamości,

d)           kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

e)            kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

f)             oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

g)            oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo,

h)            oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

i)              kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

j)              oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

 

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnegow terminie do dnia 28.09.2017 roku do godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do Punktu Obsługi Klienta i Inwestora) pod adres:

 

Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

– Punkt Obsługi Klienta i Inwestora, pok. nr 2

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Malanowie po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.

 

10. Nabór będzie przeprowadzony w trzech etapach we wskazanych terminach:

I etap – dnia 02.10.2017 roku

– otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap – dnia 04.10.2017roku

w przypadku zakwalifikowania do II etapu więcej niż5 kandydatów przeprowadzony zostanie test wiedzy niezbędnej do zajmowania stanowiska ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

III etap- dnia 05.10.2017 roku

-     przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne i sprawdzian umiejętności praktycznych z kandydatami zakwalifikowanymi do III etapu.

 

            Godziny przeprowadzenia czynności w ramach II i III etapu, zostaną podane kandydatom indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.

 

            Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malanów.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Malanowie ul. Turecka 16.

 

            Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Malanów jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.