W każdej gminie (i mieście mającym status gminy) prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym. Zasady i sposób prowadzenia rejestru wyborców określają przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz. 15) i przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 nr 158 poz.941).

Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców.

Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze wyborców.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy:

a) bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie

b) nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy

zostaną wpisani do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują.