Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 23 grudnia 2015 r. o godzinie 1000  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok:

a)      omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c)      przedstawienie opinii komisji stałych rady,

d)     przedstawienie poprawek i autopoprawek Wójta do projektu uchwały,

e)      dyskusja nad projektem budżetu,

f)       głosowanie wniesionych poprawek i autopoprawek Wójta oraz innych poprawek,

g)      głosowanie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 3. Rozparzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Komunalnego Gminy „Czyste Miasto Czysta Gmina”.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2015-2028.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wnioski, informacje, zapytania.
 8. Życzenia Świąteczne i połamanie się opłatkiem.
 9. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.