Na podstawie art.11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Z 2003r. Nr. 96, poz.873 z późn. zm.)

 

 

WÓJT GMINY MALANÓW

Ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy na realizację w 2006r. zadań pożytku publicznego:

 

 

I.Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

 Kultura fizyczna i sport:

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą, a także organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, regionalnym                                      i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie dla sportu i promocji gminy Malanów.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 10.000 zł.

 

 

II.Termin i warunki realizacji zadania

 

1) Zadanie winno być wykonane do 15 grudnia 2006 r.

2) Zadanie winno być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

 

III.Termin składania ofert

 

1) Oferta winna być złożona w terminie do 13.10.2006r. do godz. 10.00, na formularzu wniosku    zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonanie tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207), w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego”, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów.

2) Wzór oferty składanej w otwartym konkursie ofert wg załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207) jest dostępny na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej malanow.bip.net.pl, lub w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Malanowie.

 

IV.Informacje dodatkowe

1) Regulamin konkursu jest określony w Zarządzeniem Wójta Gminy Malanów  i stanowi załącznik nr 1.

2. Regulamin jest zamieszczony na stronach Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej malanow.bip.net.pl oraz do wglądu w siedzibie GCKiS w Malanowie, ul. Kaliska

3) Wójt Gminy Malanów  zastrzega  sobie prawo odwołania otwartego konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia czasu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

4)Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami winna być wypełniona w sposób czytelny, poprawny i kompletny.

5)Oferty złożone na innych drukach niż wymagane, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych.

6) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

7) Informacji telefonicznych udziela pracownik Gminnego Centrum Kultury i Sportu                     w Malanowie, ul. Kaliska 2, tel. 063 288-41-15

8) W celu rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana Komisja.