Malanów, dnia 8.01.2010 r.


RO/OP/0060/1-8/2010

KOMUNIKAT

 Zgodnie z art. 15 ust. 2a. ustawy  z dnia 17 grudnia 2009 r.  o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw  Wójt Gminy Malanów przystępuje do powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych w ramach ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
 Zgodnie z art. 15 ust. 2d. w/w ustawy „w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie”.
W związku z powyższym proszę o pisemne zgłoszenie osoby reprezentującej Państwa organizację, która będzie zasiadać i uczestniczyć w pracach komisji konkursowej. Zgłoszenie sporządzone według załączonego wzoru,  należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, w terminie 7 dni od daty publikacji  niniejszej informacji.
Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z art. 15 ust. 2f w/w ustawy „do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.) dotyczące wyłączenia pracowników. W związku z tym zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960-Kpa, członek komisji reprezentujący organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.3 biorący udział w konkursie podlega wyłączeniu z prac komisji.
                                          Z poważaniem

                                            KIEROWNIK
                                Referatu Organizacyjnego

                                 /-/ Romuald Antosik

 


Załączniki:
1. Wzór zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznych zlecanych przez Gminę Malanów do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust.