RIR.271.9.2013.RK                                                   Malanów dnia 12 września 2013 roku.

 

 

OGŁOSZENIE

 

o zamiarze wykonania robót

 

 

            Gmina Malanów zaprasza do składania ofert na wykonanie robót polegających na naprawie przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Opis i zakres znajduje się w załączniku Obmiar i opis.

 

  1. Warunki realizacji zamówienia: Zamówienie musi zostać wykonane maszynami budowlanymi o gabarytach umożliwiających dotarcie w miejsce wykonania robót (np. ogródki, sady, zagrody zabudowane). Zamówienie obejmuje demontaż i montaż rozbieralnych elementów ogrodzenia. Po zakończeniu robót teren należy uprzątnąć i zasiać trawę.

 

  1. Kryterium oceny: cena.

 

  1. Miejsce realizacji: Roboty będą prowadzone na terenie Gminy Malanów na posesjach określonych w obmiarze robót.

 

  1. Termin realizacji: Roboty należy wykonać do dnia 29 października 2013 roku.

 

  1. Termin związania ofertą: 14 dni.

 

  1. Termin płatności: 14 dni.

 

  1. Termin składania ofert: 20 wrzesień 2013 r. Termin z uwagi na otrzymanie przez Zamawiającego pytań do obmiarów zostaje przesunięty na dzień 26 września 2013 roku. Odpowiedzi na pytania zostana opublikowane na niniejszej stronie.

 

  1. Sposób i forma złożenia oferty: Wypełniony formularz oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w punkcie obsługi interesanta. Gmina Malanów, ul Turecka 16, 62-709 Malanów.