Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów dla miejscowości Malanów i Feliksów"