Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXVIII  Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 21 marca 2013r. o godzinie 1600 w Sali Szklanej w Sali Sportowej w Malanowie ul. Parkowa 29

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Wręczenie stypendiów naukowych za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
 7.  Wręczenie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 8. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. dopłat bezpośrednich dla rolników w Gminie Malanów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Malanów, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Malanów dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2013 – 2027.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na terenie Gminy Malanów.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych za udział w  posiedzeniach sesji i pracach komisji Rady Gminy.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malanów.
 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wnioski, informacje, zapytania.
 21. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

                                                                Przewodniczący Rady Gminy Malanów

                                                                       /-/ Ireneusz Augustyniak