Modernizacja ciagu drogowego na terenie Gminy Malanów


Treść zamówienia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.271.03.2011. Nazwa zadania: Modernizacja ciągu drogowego na terenie Gminy Malanów

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) Gmina Malanów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Malanów

Adres zamawiającego                Ul Turecka 16

Kod Miejscowość                        62-709 Malanów

Telefon:                                       63 2883083

adres strony internetowej           malanow.bip.net.pl

adres poczty elektronicznej        zamowienia@malanow.pl

Godziny urzędowania:                7.30 - 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej malanow.bip.net.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (pokój nr 15). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

W ramach zamówienia zostaną wykonane roboty:

 Etap 1. Remoncie 15,145 km pasa drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4-6m. Zakres przedmiotu projektu obejmuje:

- roboty pomiarowe, wycinkę krzaków i drzew (transport na odległość 2 km) z rudowaniem pni, odtworzenie rowów.

- roboty rozbiórkowe i ziemne w wykopie i nasypie wraz z wywozem urobku w wskazane miejsce,

- wykonanie remontu przepustów rurowych indywidualnych i wytypowanych pod korona drogi,

- wbudowanie (odcinkowo) krawężnika i opornika wraz z wykonaniem chodnika z płytki betonowej 35x35x5, długość odcinaka0,315 km,

- wykonanie (odcinkowo) stabilizacji gruntu cementem i podbudowy z mieszanki kamiennej,

- wykonanie (odcinkowo) w-wy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego, ułożenie na całości warstwy ścieralnej,

- uzupełnienie poboczy.

- wymieniony będzie krawężnik oraz wymienione będą płyty chodnikowe. Wyremontowanie tej drogi stworzy ciąg komunikacyjny przebiegający przez całą Gminę Malanów, tj. przez miejscowości Bibianna, Brody, Kotwasice, Żdżenice, Malanów, Grąbków. Droga będzie wyposażona w infrastrukturę w postaci rowów i przepustów, regulującą gospodarkę wodami opadowymi. Dokładny zakres przedstawia załączony do umowy kosztorys ofertowy.

Etap 2. Budowę chodnika na odcinku ulicy Spółdzielców w odcinku drogi 2+550 km do 2+870 km.

Szczegółowy zakres zawiera załącznik stanowiący obmiar robót oraz dokumentacja techniczna.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 2011-09-30

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych z zakresu budowy lub przebudowy dróg o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 złotych każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

-Wymagane jest dysponowanie maszynami: układarka mas bitumicznych, wytwórnia mas bitumicznych o wydajności minimum 100 ton na godzinę, walec wibracyjny stalowy gładki o masie minimum 6t -szt. 2, walec ogumiony, równiarka samojezdna, koparka podsiębierna, skrapiarka samojezdna.

-Wymagane jest wykazanie posiadania osób z uprawnieniami do kierowania wykonywanymi robotami, osoby z kwalifikacjami do obsługi sprzętu wykorzystywanego w planowanym zadaniu

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na realizację 70% zadania w oferowanej przez siebie cenie brutto oraz przedstawić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 400000,00 zł

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę zgodnie z siwz w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia lub niespełna.

 

5. Wymagane dokumenty:

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

A.4)Projekt umowy parafowany przez osoby upoważnione

A.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

B.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.3) niniejszej specyfikacji.

B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

C.2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia.

C.3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności..

C.4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

D.2) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Należy załączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.3), B.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 80 000 złotych, słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

1

Cena

100

Cena najniższa/Cena badana x100 = Ilość punktów

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2011-05-25 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Malanów, Ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, Sekretariat (pokój nr 12)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-05-25, o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego:

Gmina Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, Sala obrad (pokój nr 8)

                    

XII. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

 Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

 

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 130063 Data zamieszczenia 2011-05-05

 
Status zamówienia:
Zakończony


Typ zamówienia:
Przetarg


Data upublicznienia: 
05-05-2011 12:55


 Termin składania ofert: 
25-05-2011 10:00


 Data otwarcia ofert: 
25-05-2011 11:00

   Ogłoszenie o zamówieniu

 

 
 Wielkość pliku:   223.33kB
 Ilość pobrań:   0
 Data publikacji pliku:   2011-05-05 13:01:08
 Data modyfikacji pliku:   brak


   Wynik postępowania przetargowego.

 

 
 Wielkość pliku:   1.28MB
 Ilość pobrań:   0
 Data publikacji pliku:   2011-06-21 22:10:51
 Data modyfikacji pliku:   brak


Wynik:
RIR.271.03.2011 Malanów, 2011-06-01 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR.271.03.2011. Nazwa zadania: Modernizacja ciągu drogowego na terenie Gminy Malanów 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-06-03. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty ------------------------------------------ --------------------------------- Lp.: 1 Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o. Adres Wykonawcy: Al. Prymusa Wyszyńkiego 1A 05-800 Pruszków Cena oferty brutto: 4 733 154,91zł Liczba pkt. w kryterium cena: 93,03 Lp.: 2 Nazwa wykonawcy: SIDROG Sp. z o.o. Adres Wykonawcy: ul. Polna 29 98-235 Błaszki Cena oferty brutto: 4 582 118,77 zł Liczba pkt. w kryterium cena: Oferta odrzucona Lp.: 3 Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A Adres Wykonawcy: ul. Noskowska 3-5 62-800 Kalisz Cena oferty brutto: 4 403 417,15 zł Liczba pkt. w kryterium cena: 100 Lp.: 4 Nazwa wykonawcy: POL-DRÓG PIŁA Sp. z o.o. Adres Wykonawcy: ul. Wawelska 106, 64-920 Piła Cena oferty brutto: 4 755 589,42 zł Liczba pkt. w kryterium cena: 92,59 Lp.: 5 Nazwa wykonawcy: Eurovia Polska S.A Adres Wykonawcy: ul. Szwedzka 5, 55-0404 Kobierzyce Cena oferty brutto: 4 809 625,13 zł Liczba pkt. w kryterium cena: Oferta odrzucona Lp.: 6 Nazwa wykonawcy: Skanska S.A Adres Wykonawcy: ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Cena oferty brutto: 4 572 419,81 zł Liczba pkt. w kryterium cena: 96,30 Lp.: 7 Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW S.A Adres Wykonawcy: 62-510 Konin, ul. Spódzielców 14 Cena oferty brutto: 4 699 999,47 zł Liczba pkt. w kryterium cena: 93,69 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert: W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty ------------------------------------------ --------------------------------- Lp.: 1 Nazwa wykonawcy: SIDROG Sp. z o. o. Adres Wykonawcy: Ul. Polna 29, 98-235 Błaszki Lp.: 2 Nazwa wykonawcy: Eurovia Polska S.A Adres Wykonawcy: ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Zamawiający zamieścił w wymaganym terminie odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jedno z pytań dotyczyło sposobu obliczania ceny z uwzględnieniem regulacji studzienek zasów wodociągowych. Zamawiający w udzielonej odpowiedzi wskazał konieczność ujęcia w oferowanej cenie regulacji 48 studzienek zaworów wodociągowych. Oferta odrzucona nie zawierała powyższej wyceny. Uzasadnienie prawne odrzucenia: Zgodnie z art. 89, ust. 1 pkt. 6, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę w przypadku gdy zawiera błąd w obliczaniu ceny. Z uwagi na brak wskazanej pozycji w kosztorysie i brak wiedzy Zamawiającego na temat wysokości oferowanej ceny za wykonanie zawartych w niej prac -zamawiający nie jest w stanie porównać odrzuconej oferty z innymi ofertami. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności: 1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) odrzucenia oferty wykonawcy W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: 1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, 2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)