Wójt Gminy Malanów zaprasza wszystkich zainteresowanych do konsultacji przygotowanego projektu Programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Dokument w wersji elektronicznej do pobrania ze strony BIP i www.ro.malanow.pl, w wersji papierowej udostępniony jest do wglądu w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Malanowie.

Uwagi można składać w Urzędzie Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, adres e-mail: gmina@malanow.pl w dniach od 20 września 2021 r, do 06 października 2021 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Malanów z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.