Centrum Usług Wspólnych w Malanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.malanow.pl;  http://bip.malanow.pl/?c=626

Data publikacji strony internetowej: 2003-05-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-18.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyniki przeprowadzonego testu znajdują się na stronie: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=c36ae4c0-3b5e-4c99-8c1d-d063c712afce

http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=4a2b8c7d-962a-498a-9834-bf9389a668b7

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16 oraz 2021-02-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia znajdującego się na stronie: http://checkers.eiii.eu/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej dostepnosc@malanow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 632883083. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Centrum Usług Wspólnych znajduje się w  budynku Urzędu Gminy w Malanowie przy ul. Tureckiej 16 w Malanowie. Z dwóch stron budynku znajdują się parkingi, natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do budynku zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 2. Dostęp do budynku możliwy jest poprzez schody lub podjazd wykonany z kostki brukowej.
 3. Parter budynku pozbawiony jest barier architektonicznych (progów, stopni itp.) utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
 4. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Siedziba Centrum Usług Wspólnych (pokój nr 6) oraz Punkt Obsługi Klienta i Inwestora zlokalizowane są na parterze i wyposażone zarówno w wysoką jak i niską ladę umożliwiając obsługę osób na wózkach.
 6. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po urzędzie z psem przewodnikiem i psem asystującym.
 7. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 10. CUW nie zatrudnia tłumacza migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z CUW w Malanowie za pośrednictwem: poczty elektronicznej: kierownikcuw@malanow.pl; e-puap: www.epuap.gov.pl ; przy pomocy osoby trzeciej osobiście lub na numer telefonu: 632883083 wew.55.