Malanów, dn. 29.09.2020 r.

 

RI.3050.6.2020.WS

 

Zapytanie cenowe

 

          Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad prowadzeniem robót budowlanych dotyczących inwestycji pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej” zgodnie z  przedmiarem robót (załącznik nr 1)

          Planowany termin realizacji inwestycji do dn. 15.12.2020 r.

          W złożonej ofercie (wzór oferty – załącznik nr 2) proszę podać cenę brutto za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

          Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. W ofercie należy wskazać okres jej ważności.

          Kryterium wyboru oferty – najniższa cena brutto (100%).

          Oferty proszę składać w pokoju nr 2 (Punkt Obsługi Klienta) w Urzędzie Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62 – 709 Malanów nie później niż do dnia 02.10.2020 r., godz. 12:00.