Informacja zbiorcza o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malanów dotyczy projektów uchwał:

1. Projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Malanów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Malanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Projektu uchwały ws. uchwalenia statutów sołectw.