Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO ), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie informuje, iż :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą  w Malanowie,
ul. Parkowa 29  62-709 Malanów.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Malanowie jest Pani Monika Pakuła  e-mail: iod@malanow .pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celach:

a) zapewnienie bezpieczeństwa uczestników korzystających z  obiektów sportowych, ograniczenie zachowań nagannych, ustalenie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.), zapewnienie bezpieczeństwa siedzibie oraz mieniu- podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa z dnia 22 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych

b) zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych, wypłaty odszkodowań - podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO

c) prowadzenia ewidencji osób korzystających z obiektów sportowych- podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a RODO

d) rozpatrzenia i realizacji ofert, zamówień publicznych- podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO oraz Ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych          

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją celów wymienionych w punkcie 3,  a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej; w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani  zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  brak możliwości:

- zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych, wypłaty odszkodowań

- rozpatrzenia i realizacji ofert, zamówień publicznych

- prowadzenia ewidencji osób korzystających z obiektów sportowych

- w przypadku monitoringu, brak  rejestrowania obrazu  uniemożliwi zapewnienie bezpieczeństwa oraz nie pozwoli ograniczyć zachowań nagannych.                                                                

12. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.