RG XVIII/2008                            Malanów, dnia 19.05. 2008r. 

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 30.05.2008r. o godzinie 1600 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad XVIII Sesji Rady Gminy.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie interpelacji.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Malanów.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2007 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii w 2007 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku.
12. Dyskusja na temat organizacji oświaty w Gminie Malanów w roku szkolnym 2008/2009.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
14. Wnioski, informacje, zapytania.
15. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

Podstawa zwolnienia:
Art.25 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym
Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami.