SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie
ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, parter, pokoje: 9, 10 i 11
tel./fax: 63 289 20 27 wew. 60, 61, 62, 63, 64

e-mail:
dyrektorgops@malanow.pl,
gops@malanow.pl,
swiadczenia@malanow.pl,
gopsks@malanow.pl
http://gops.malanow.pl/
http://www.bip.malanow.pl/?c=187

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

 Ośrodek obejmuje pomocą społeczną mieszkańców z terenu Gminy Malanów.

 Sposób prowadzenia postępowania w sprawach pomocy społecznej:

 Wniosek może być złożony w formie pisemnej lub ustnej. W przypadku ustnego wniosku spisywany jest protokół zawierający żądanie wnioskodawcy.

 Wniosek składa osoba zainteresowana, jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielona z urzędu.

 O pomoc finansową mogą starać się osoby i rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. 

  • Przewidywany termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku; a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania(podstawa prawna: art. 35, 36, 61 i 12 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  • Forma załatwienia sprawy: wydanie przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie lub  upoważnionego przez Wójta Gminy Malanów pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia
  • Podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia, o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej osoby albo rodziny korzystającej z pomocy.

Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Po zebraniu niezbędnych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy. Na podstawie wywiadu środowiskowego, dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązkiem rodzin korzystających z pomocy jest współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny, w celu rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

  • osoba ubiegająca się o świadczenie z pomocy społecznej ma prawodo czynnego udziału w każdym stadium prowadzonego postępowania.
  • Forma odwołania: Od każdej decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie  za pośrednictwem Ośrodka

Sposób prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

O świadczenia rodzinne mogą starać się osoby i rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku .

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa wyżej.

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą starać się osoby i rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007r.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

  • Informacje: Szczegółowych informacji w celu uzyskania świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego  można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie przy ul. Tureckiej 16, pok. nr. 9, tel. 63 289 20 27  wew. 63 w dniach poniedziałek - piątek w godz. 7:30-16:30
  • Forma załatwienia sprawy i termin: Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych lub funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie działającego z upoważnienia Wójta Gminy Malanów lub przez upoważnionego przez Wójta Gminy Malanów pracownika w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku papierowego, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  • Forma odwołania: Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem organu I instancji. (podstawa prawna: art. 127, 128, 129, 130 i 138 Kodeksu postępowania administracyjnego).
  • Forma realizacji przyznanego świadczenia: w formie przelewu na konto bankowe wnioskodawcy, gotówką w kasie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie lub przekazem pocztowym.

Opłaty skarbowe:

brak.

Opłaty administracyjne:

brak.