Podstawy funkcjonowania:

1.      Gminne Przedszkole w Malanowie zwane dalej "przedszkolem" jest przedszkolem publicznym.

2.      Siedziba przedszkola znajduje się przy  ul. Słonecznej 3 w Malanowie

3.      Przedszkole posiada oddziały zamiejscowe w Miłaczewie i Dziadowicach oraz oddziały z siedzibą przy ul. Parkowej 29 w Malanowie.

4.      Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Malanów

5.      Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

STATUT PRZEDSZKOLA do pobrania

 

ORGANAMI PRZEDSZKOLA SĄ:

  1. Dyrektor
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców

Kompetencje organów przedszkola znajdują się w Statucie Przedszkola


PRZEDSZKOLE DZIAŁA NA PODSTAWIE:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
  3. Aktu założycielskiego
  4. Statutu przedszkola