Budowa dróg i ulic na terenie gminy Malanów


Treść zamówienia:
 

RIR 341-02/08

Malanów, 2008-04-28

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR 341-02/08. Nazwa zadania:  Budowa dróg i ulic na terenie gminy Malanów

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Malanów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709Malanów

malanow.bip.net.pl

zamowienia@malanow.pl

7.30 - 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    malanow.bip.net.pl

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiajacego.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

W zakres zadania wchodzi budowa i przebudowa ulic Wiatracznej, Pogodnej, Młodych, Wąskiej, Polnej, Szerokiej i Spółdzielców oraz dróg gminnych w miejscowościach Miłaczewek, Dziadowice Folwark, Feliksów i Poroże

W ramach zamówienia będą wykonane przebudowy w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczną, która określa parametry poszczególnych dróg i ulic, specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233123-7

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2008-09-30

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiada sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia oraz pracowników z odpowiednimi uprawnieniami kierowania robotami

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  Posiada środki finansowe lub możliwość kredytową pokrywającą połowę wartości zamówienia.

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

    Nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów zawartych w prawie zamówień publicznych.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 40 000 złotych , słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-05-20 do godz. 11.00

  w siedzibie zamawiającego Gmina Malanów

Turecka 16

62-709Malanów

Sekretariat

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-05-20, o godz. 11.30

  w siedzibie zamawiającego Gmina Malanów

Turecka 16

62-709Malanów

Sala obrad

 

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-02-26

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie przewiduje się

 XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 87970-2008 z dnia 2008-04-28 ogłoszenia w BZP

 
Status zamówienia:
Zakończony


Typ zamówienia:
Przetarg


Data upublicznienia:
04-25-2008 12:31:00


Termin składania ofert:
05-20-2008 11:00:00


Termin składania ofert:
05-20-2008 11:00:00


Data otwarcia ofert:
04-25-2008 12:31:07


Wynik:
RIR 341-02/08 Malanów, 2008-05-20 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR 341-02/08. Nazwa zadania: "Budowa dróg i ulic na terenie gminy Malanów" 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PRD Żuki, Żuki 48A, 62-700 Turek Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-05-27. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty Nazwa i adres zamawiającego Cena brutto: STRABAG Sp. z o. o. Ul. Brechta 7 03-472 Warszawa 2 379 062,35 złotych brutto. PBD S.A. Kalisz Ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz 2 353 111,81 złotych brutto PRD Żuki Żuki 48 A 62-700 Turek 1 642 797,67 złotych brutto PRI-D TURDROG Ul. Górnicza 10 62-700 Turek 1 863 231,80 złotych brutto 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta na skutek wykluczenia. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy: W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców -------------------------------------- ------------------------------------- Lp.:1 Nr oferty: 4 Nazwa wykonawcy: PRI-D TURDROG Adres Wykonawcy: ul. Górnicza 10, 62-700 Turek Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wykonawca znajduję się w trakcie sporu sądowego z Zamawiającym dotyczącego w swej materii nienależytego wykonania jak i nie wykonania w pożądanym zakresie umowy RIR 342-11/06 Uzasadnienie prawne wykluczenia: Na podstawie art. 22 ust.1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia