Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Budowa dróg i ulic na terenie gminy Malanów

Budowa dróg i ulic na terenie gminy Malanów


Treść zamówienia:
 

RIR 341-02/08

Malanów, 2008-04-28

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR 341-02/08. Nazwa zadania:  Budowa dróg i ulic na terenie gminy Malanów

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Malanów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709Malanów

malanow.bip.net.pl

zamowienia@malanow.pl

7.30 - 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    malanow.bip.net.pl

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiajacego.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

W zakres zadania wchodzi budowa i przebudowa ulic Wiatracznej, Pogodnej, Młodych, Wąskiej, Polnej, Szerokiej i Spółdzielców oraz dróg gminnych w miejscowościach Miłaczewek, Dziadowice Folwark, Feliksów i Poroże

W ramach zamówienia będą wykonane przebudowy w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczną, która określa parametry poszczególnych dróg i ulic, specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót.

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 45233123-7

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2008-09-30

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Posiada sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia oraz pracowników z odpowiednimi uprawnieniami kierowania robotami

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  Posiada środki finansowe lub możliwość kredytową pokrywającą połowę wartości zamówienia.

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

    Nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów zawartych w prawie zamówień publicznych.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

2.6 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 40 000 złotych , słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-05-20 do godz. 11.00

  w siedzibie zamawiającego Gmina Malanów

Turecka 16

62-709Malanów

Sekretariat

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-05-20, o godz. 11.30

  w siedzibie zamawiającego Gmina Malanów

Turecka 16

62-709Malanów

Sala obrad

 

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-02-26

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie przewiduje się

 XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 87970-2008 z dnia 2008-04-28 ogłoszenia w BZP

 
Status zamówienia:
Zakończony


Typ zamówienia:
Przetarg


Data upublicznienia:
04-25-2008 12:31:00


Termin składania ofert:
05-20-2008 11:00:00


Termin składania ofert:
05-20-2008 11:00:00


Data otwarcia ofert:
04-25-2008 12:31:07


Wynik:
RIR 341-02/08 Malanów, 2008-05-20 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIR 341-02/08. Nazwa zadania: "Budowa dróg i ulic na terenie gminy Malanów" 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PRD Żuki, Żuki 48A, 62-700 Turek Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-05-27. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty Nazwa i adres zamawiającego Cena brutto: STRABAG Sp. z o. o. Ul. Brechta 7 03-472 Warszawa 2 379 062,35 złotych brutto. PBD S.A. Kalisz Ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz 2 353 111,81 złotych brutto PRD Żuki Żuki 48 A 62-700 Turek 1 642 797,67 złotych brutto PRI-D TURDROG Ul. Górnicza 10 62-700 Turek 1 863 231,80 złotych brutto 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta na skutek wykluczenia. 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy: W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców -------------------------------------- ------------------------------------- Lp.:1 Nr oferty: 4 Nazwa wykonawcy: PRI-D TURDROG Adres Wykonawcy: ul. Górnicza 10, 62-700 Turek Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wykonawca znajduję się w trakcie sporu sądowego z Zamawiającym dotyczącego w swej materii nienależytego wykonania jak i nie wykonania w pożądanym zakresie umowy RIR 342-11/06 Uzasadnienie prawne wykluczenia: Na podstawie art. 22 ust.1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Załączniki

Kosztorys ofertowy ulic Wąskiej, Polnej i Szeroki (254.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy kolektora deszczowego. (175.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy ulicy Wiatracznej (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy ulic Pogodnej i Młodych (238kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy ulicy Spółdzielców. (242.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy Poroże (244kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kosztorys ofertowy drogi w Miłaczewku (1017kB) Zapisz dokument  
Kosztorysy ofertowe Dziadowice Folwark (1.6MB) Zapisz dokument  
Osztorys ofertowy drogi w Feliksowie (4.4MB) Zapisz dokument  
Projekt umowy na wykonanie robót (133.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. (124kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST budowy Ulic (2.3MB) Zapisz dokument  
SST budowy dróg (2.3MB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pytania do SIWZ (735.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania do SIWZ (727.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyniku postępowania (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Kąciak
Data wprowadzenia:2008-04-25 12:31:07
Opublikował:Rafał Kąciak
Data publikacji:2008-04-25 12:31:07
Ostatnia zmiana:2014-11-25 13:23:26
Ilość wyświetleń:2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij