Uchwała Nr XXV/165/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przciwdziałania Narkomanii w 2009 roku.