Uchwała Nr XXV/166/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i sprcjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania