Na podstawie art 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2022, poz. 559) na wniosek Wójta Gminy, zwołuję XLII sesję Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad XLII sesji Rady Gminy.

3. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

4. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy.
 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy   

                                                                                              Karol Płóciennik

 

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.