Uchwała Nr XXXVIII/260/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany  uchwały Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 22.12.2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Malanów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych