Uchwała Nr XXVII/189/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malanów.