Informuję o obradach XXXV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu

       25 stycznia 2022 r. o godzinie 1600  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w   

       Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Malanów oraz opłat za doręczanie pism podatkowych.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Przyjęcie  uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2022-2032.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2022 rok.
 11. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Malanów za 2021 rok.
 12. Wnioski, informacje, zapytania.
 13. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.