Uchwała Nr XXXIII/224/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok