Informuję o obradach XXXIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godzinie 1600  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotwasice.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kotwasice, gmina Malanów.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2022 rok.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.
 13. Przyjęcie  uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2021-2032.
 15. Informacja w zakresie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
 16. Wnioski, informacje, zapytania.
 17. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.