Uchwała Nr XXXVI/245/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Przciwdziałania Narkomani w 2010 roku.