Uchwała Nr XXXVIII/250/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Malanów.