Uchwała Nr XXXIX/257/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów.