Roczna analiza stanu gopodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Malanów przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 i art 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (T.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1439 ze zm. ) za rok 2019.