ZAPYTANIE

 

Gmina Malanów zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości o numerze ewidencyjnym:

  1. 336/16 o powierzchni 0,0018 ha oraz 336/20 o powierzchni 0,0461 ha, obręb Kotwasice, gmina Malanów. Za ww. nieruchomości dotychczasowemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie w związku z oznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gruntu jako droga publiczna (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 20.09.2017, poz. 6010),     
  2. 553/4 o powierzchni 0,0128 ha oraz 554/2 o powierzchni 0,0141 ha, obręb Malanów, gmina Malanów. Za ww. nieruchomości dotychczasowemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie w związku z oznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gruntu jako droga publiczna (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 20.09.2017, poz. 6005),
  3. 553/3 o powierzchni 0,0391 ha; 554/1 o powierzchni 0,0412 ha oraz 552/8 o powierzchni 0,3211 ha, obręb Malanów, gmina Malanów. Wymienione nieruchomości będą podlegały procedurze zamiany.
  4. 25/2 o powierzchni 0,67 ha, obręb Skarżyn Kolonia, gmina Malanów oraz 136/3 o powierzchni 0,0642 ha; 135/3 o powierzchni 0,1456 ha, obręb Malanów, gmina Malanów. Wymienione nieruchomości będą podlegały procedurze zamiany. 

 

Określenie wartości ww. nieruchomości może zostać wykonane jako jeden operat określający wartość wszystkich wymienionych działek ewidencyjnych lub 4 operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości wymienionych w punkcie 1, 2, 3, i 4 lub podzielone działkami ewidencyjnymi zgodnie z KW.  

 

 

Termin realizacji: do 01.03.2021

 

Termin związania ofertą: 60 dni

Termin płatności: 21 dni

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena – 100 %

 

Osoba do kontaktu: Anna Połatyńska, tel. 63 288 30 83 wew. 32.

 

 

Oferta musi być opatrzona podpisem oferenta oraz zawierać nazwę, adres siedziby oferenta i datę sporządzenia.

 

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres grunty@malanow.pl lub doręczona osobiście na adres: Gmina Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, Punkt Obsługi Klienta. 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2021r., godz. 12:00.

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz oferty

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /-/ Marzena Kornacka