Przypominamy, że na podstawie § 3a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t. j. Dz. U. 2018 poz.2010) pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Przepis nie narzuca formy w jakiej zawiadomienie powinno być złożone więc jest ona dowolna.

Przypominamy o obowiązku wynikającym z ww. przepisu i prosimy o zawiadamianie Wójta Gminy Malanów o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem.   

 

Katarzyna Gorgolewska-Erkiet 

kierownik Centrum Usług Wspólnych w Malanowie