Uchwała Nr XLIII/273/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/262/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.