Ogłoszenie nr 584165-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

Gmina Malanów: „Budowa drogi w sołectwie Żdżenice-etap I” oraz „Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Malanów, krajowy numer identyfikacyjny 54399900000000, ul. ul. Turecka  16 , 62-709  Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.bip.malanow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres wskazany poniżej
Adres:
Gmina Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, Polska


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa drogi w sołectwie Żdżenice-etap I” oraz „Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek”
Numer referencyjny: RI.271.7.2020.WS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie częściowe nr 1- Budowa drogi o długości 730 m w sołectwie Żdżenice. Wykaz planowanych robót: - roboty przygotowawcze, - ułożenie warstwy podbudowy, - wykonanie robót nawierzchniowych, - wymiana przepustów betonowych na PEHD, - oczyszczenie i wyprofilowanie rowów, - roboty porządkowe. Aktualnie cała droga w sołectwie Żdżenice na odcinku obejmującym I etap, ma nawierzchnię żwirową charakteryzującą się dobrym zagęszczeniem. Od km 0+050 do końca tj. 0+730 m, droga jest wyposażona w jednostronny, zamulony rów (str lewa) oraz betonowe przepusty pod zjazdami o dużym stopniu zamulenia. Droga przebiega w terenie zabudowanym – w sąsiedztwie występują budynki zabudowy jednorodzinnej wraz z budynkami gospodarczymi i pola uprawne. W km 0+000,00 występuje skrzyżowanie z drogą gminną wewnętrzną – droga ta wyposażona jest w nawierzchnię bitumiczną, ale sama powierzchnia skrzyżowania jest żwirowa i również wymaga utwardzenia. W km 0+005,00 pod drogą znajduje się istn. zamulony przepust betonowy fi 400mm. Aktualny profil podłużny drogi gminnej jest ukształtowany z niewielkim spadkiem w kierunku wzrastania kilometracji – początek trasy jest najwyżej położonym punktem niwelety – rz. 172,16 mnpm. a koniec trasy najniższym 156,58. Różnica 15,5 m na 730 mb daje jednostajny spadek na poziomie 2% gwarantujący sprawne odwodnienie i nie wymagający korekty. Projektuje się nawierzchnię drogi szerokości 4,0 m z podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm gr. 25 cm i warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,0 mm KR 3-4 gr. 5 cm oraz pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 10 cm o szer. 0,5 m. Aby określić projektowaną wysokość nawierzchni wykorzystano istniejące, bardzo dobre ukształtowanie terenu istniejącego, co praktycznie eliminuje roboty ziemne z zakresu robót. Konieczne jest jednak wykonanie profilowania istn. podłoża gdyż aktualnie ma ono przekrój daszkowy, tymczasem zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny drogi wynoszący 2%, w związku z występowaniem rowu tylko z lewej strony, gdzie zlewnia jest wyżej niż rzędne drogi. Profil podłużny pozostanie ukształtowany ze spadkiem w kierunku wzrastania kilometracji z najwyższym punktem w km 0+000 Z sąsiednimi posesjami droga połączona będzie zjazdami o nawierzchni z kruszywa 0/31,5mm. Ciągłość rowu zachowana zostanie dzięki montażowi przepustów z PEHD śr 300mm pod zjazdami. Parametry techniczne projektowanej drogi: - szerokość konstrukcji nawierzchni: 4.0m, - szerokość pobocza: 0,5m - pochylenie poprzeczne jednostronne: 2% - pochylenie poprzeczne pobocza: 8% - pochylenie podłużne: 0,8-4% Odwodnienie nawierzchni następować będzie poprzez równomierne rozsączkowanie wód opadowych poprzez nadanie projektowanych spadków poprzecznych oraz podłużnych nawierzchni do rowu. Zadanie częściowe nr 2- Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek o długości 990 m. Planowany wykaz robót: - roboty przygotowawcze, - wykonanie robót ziemnych, - wymiana przepustu - wykonanie robót nawierzchniowych, - wykonanie odmulenia rowu - ustawienie oznakowania - roboty porządkowe. Teren inwestycji jest terenem niezabudowanym. W rejonie działki 344 występują pola uprawne i lasy. Na działce znajduje się droga o nawierzchni żwirowej charakteryzującej się bardzo dobrym zagęszczeniem z obustronnym rowem. Droga połączona jest z sąsiednimi posesjami za pomocą zjazdów gruntowych na przepustach. Poprzecznie w stosunku do drogi przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Dodatkowo na samym początku inwestycji przebiega sieć telekomunikacyjna. Droga łączy się z istniejącą drogą powiatową (km 0+000), do której należy dowiązać się pod względem lokalizacyjnym i wysokościowym. Przez pas drogowy przebiega jeden rów poprzeczny, przeprowadzone pod drogą za pomocą istniejącego przepustu. Projektuje się nawierzchnię drogi szerokości 4,0 m z podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 25 cm i warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,0 mm gr. 5 cm oraz pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 10 cm o szer. 0,75 m. Projektowaną wysokość nawiązano do poziomu krawędzi istniejącej drogi powiatowej o nawierzchni mineralno asfaltowej, występującej w km 0+000 oraz wykorzystano istniejące ukształtowanie terenu celem minimalizacji robót ziemnych i dopasowania się do przylegających działek. Zaprojektowano dwustronny spadek poprzeczny utwardzenia wynoszący 2%, bez różnicowania go gdyż w ciągu trasy nie występują łuki poziome. Parametry techniczne projektowanego utwardzenia: - szerokość konstrukcji nawierzchni utwardzenia : 4.0m, - szerokość pobocza: 0,75m - pochylenie poprzeczne dwustronne: 2% - pochylenie podłużne: 0.2% - 2,5% - powierzchnia jezdni: 3970.0 m2 - powierzchnia pobocza: 1415.0 m2 Odwodnienie nawierzchni następować będzie poprzez równomierne rozsączkowanie wód opadowych poprzez nadanie projektowanych spadków poprzecznych oraz podłużnych nawierzchni na teren zielony.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zadanie częściowe nr 1- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Zadanie częściowe nr 2- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zadanie częściowe nr 1- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności technicznej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Wymaga się posiadania doświadczenia w realizacji w przeciągu 5 ostatnich lat (lub w przypadku krótszej działalności od rozpoczęcia działalności), co najmniej 3 robót polegających na wykonaniu robót drogowych obejmujących ułożenie warstwy (warstw) masy bitumicznej o wartości umownej każdej z nich wynoszącej minimum 300 000,00 zł brutto. Zadanie częściowe nr 2- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności technicznej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Wymaga się posiadania doświadczenia w realizacji w przeciągu 5 ostatnich lat (lub w przypadku krótszej działalności od rozpoczęcia działalności), co najmniej 3 robót polegających na wykonaniu robót drogowych obejmujących ułożenie warstwy (warstw) masy bitumicznej o wartości umownej każdej z nich wynoszącej minimum 300 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Dla zadania częściowego nr 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie 27 8557 0009 2002 0024 2211 0003; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U.2020.299 t.j. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. Zamawiający nie uzna gwarancji wadialnej nakładającej dodatkowe obowiązki w celu uzyskania zapłaty z tytułu wezwania takie jak przekazywanie wezwania przez bank lub potwierdzanie tożsamości osób reprezentujących zamawiającego przez bank. Gwarancja zawierająca powyższe wymagania formalne nie będzie uznana ponieważ bank prowadzący obsługę konta Gminy Malanów nie świadczy wyżej wymienionych usług. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena- dla zadań częściowych nr 1,2

60,00

Okres gwarancji- dla zadań częściowych nr 1,2

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje zmianę niniejszej umowy, w szczególności w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 PZP, 2) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy w zakresie realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne, 3) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem możliwości zakończenia robót w wymaganym terminie wskazanym, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 4) konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: a) zawieszenia prowadzenia robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, prób, sprawdzeń bądź dokonanie odbioru, d) siły wyższej, klęski żywiołowej nie pozwalającej na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w SSTWiORB, e) odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) niewypałów bądź niewybuchów i konieczności ich usunięcia przez wyspecjalizowane służby, f) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w szczególności kategorii gruntu, kurzawki) bądź terenowych (w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), g) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, lub gestora sieci wodociągowej albo elektroenergetycznej, h) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji Zamówienia, i) w przypadku zwiększenia zakresu robót w wyniku konieczności wykonania robot dodatkowych niezbędnych do realizacji całego Zamówienia, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 5) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 6) wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji / pozwoleń, etc. przez te organy, 7) wystąpienia konieczności realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej, a w szczególności: a) niedostępności na rynku materiałów i/lub urządzeń określonych w dokumentacji projektowej wynikającej z zaprzestania ich produkcji bądź ich wycofania z rynku, b) pojawieniem się na rynku materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji bądź innej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających w szczególności na skrócenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy bądź kosztów jego późniejszej eksploatacji, c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych skutkować może niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) zastosowania innych materiałów bądź rozwiązań technicznych / technologicznych, będącego skutkiem zmiany w tym zakresie obowiązującego prawa. 8) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robót składających się na przedmiot umowy – pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne bądź lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, 9) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z: a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, b) konieczności zmian zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w przedmiarach (popartych pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających z wystąpienia w dokumentacji projektowej błędów lub braków, polegających w szczególności na niezgodności z przepisami prawa, bądź stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieżności ze stanem faktycznym na terenie budowy, c) powzięcia wiadomości o rozwiązaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiającego, d) konieczności ograniczenia zakresu robót, które w toku realizacji przedmiotu umowy okazały się zbędne, e) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej, 10) zmiany podwykonawcy –na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym rezygnacji z udziału podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego przez Wykonawcę lub realizacji przez Wykonawcę zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawcę) w realizacji przedmiotu zamówienia –wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót w ramach przedmiotowego zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach, którego Wykonawca polegał wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, albo wprowadzenia takiego podmiotu w odniesieniu do zasobów, którymi dysponowanie pierwotnie wykazywał Wykonawca, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot (a w pozostałych przypadkach –nowy podwykonawca) wykaże spełnianie tych warunków w zakresie nie mniejszym niż podmiot dotychczasowy, 11) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy określonej, 12) zmiana terminu realizacji umowy (wydłużenie lub skrócenie) w przypadku wystąpienia wypadku na terenie budowy o czas - niezbędny do wykonania prac zabezpieczających, naprawczych, wyjaśniających, usuwających powstałe szkody, uszkodzenia, wstrzymania prac wskazany przez właściwe instytucje, 13) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku prac archeologicznych na czas niezbędny do ich zakończenia lub wykonania prac zabezpieczających, etapowych, itp., 14) zmiana terminu realizacji lub wydłużenie terminu prac w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, projektowej. Zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny do wykonania zmian w dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń, zaświadczeń, itp. 15) w okresie uniemożliwiającym lub ograniczającym realizowanie w pełnym zakresie Przedmiotu Umowy w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na skutek występowania wirusa SARS-CoV-2, Zamawiający może dokonać zmiany Umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez: - czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, - zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, - zmianę, w tym zmniejszenie zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę, w tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zmianę sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie oznaczają w żadnej mierze zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego drogą elektroniczną na adres grunty@malanow.pl o konieczności przedłużenia terminu realizacji Robót, należycie uzasadniając i dokumentując wniosek. W razie wątpliwości, po stronie Wykonawcy leży wykazanie, iż dochował terminu wystąpienia z wnioskiem. Zamawiający zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na wniosek w terminie 7 dni. W przypadku ustalenia przez Strony, że termin realizacji Robót ulega wydłużeniu, fakt ten winien być stwierdzony w formie aneksu do Umowy, pisemnie pod rygorem nieważności. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 144 pzp nie stanowią zmiany dotyczące obsługi administracyjno-organizacyjnej umowy, w szczególności zmiana nr rachunku bankowego, bądź zmiana danych teleadresowych. Roboty zamienne: 1) Wykonawca ma obowiązek na wniosek Zamawiającego do wykonania robót zamiennych (tj. robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia) polegających na zamianie materiałów, rodzaju stosowanych urządzeń, rozwiązań technicznych, technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamówienia, poprawienia jego funkcjonalności lub zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji bądź z powodu braku dostępności na rynku przewidzianych materiałów przy jednoczesnym zachowaniu jakości, funkcjonalności parametrów nie gorszych niż przewidzianych w pierwotnej dokumentacji. 2) Realizacja robót zamiennych poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, oraz Zamawiającego. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-28, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie częściowe nr 1- Budowa drogi w sołectwie Żdżenice-etap I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Temat: Budowa drogi w sołectwie Żdżenice-etap I Wspólny Słownik Zamówień: 45233140-2 - Roboty drogowe Opis: Budowa drogi o długości 730 m w sołectwie Żdżenice. Wykaz planowanych robót: - roboty przygotowawcze, - ułożenie warstwy podbudowy, - wykonanie robót nawierzchniowych, - wymiana przepustów betonowych na PEHD, - oczyszczenie i wyprofilowanie rowów, - roboty porządkowe. Aktualnie cała droga w sołectwie Żdżenice na odcinku obejmującym I etap, ma nawierzchnię żwirową charakteryzującą się dobrym zagęszczeniem. Od km 0+050 do końca tj. 0+730 m, droga jest wyposażona w jednostronny, zamulony rów (str lewa) oraz betonowe przepusty pod zjazdami o dużym stopniu zamulenia. Droga przebiega w terenie zabudowanym – w sąsiedztwie występują budynki zabudowy jednorodzinnej wraz z budynkami gospodarczymi i pola uprawne. W km 0+000,00 występuje skrzyżowanie z drogą gminną wewnętrzną – droga ta wyposażona jest w nawierzchnię bitumiczną, ale sama powierzchnia skrzyżowania jest żwirowa i również wymaga utwardzenia. W km 0+005,00 pod drogą znajduje się istn. zamulony przepust betonowy fi 400mm. Aktualny profil podłużny drogi gminnej jest ukształtowany z niewielkim spadkiem w kierunku wzrastania kilometracji – początek trasy jest najwyżej położonym punktem niwelety – rz. 172,16 mnpm. a koniec trasy najniższym 156,58. Różnica 15,5 m na 730 mb daje jednostajny spadek na poziomie 2% gwarantujący sprawne odwodnienie i nie wymagający korekty. Projektuje się nawierzchnię drogi szerokości 4,0 m z podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm gr. 25 cm i warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,0 mm KR 3-4 gr. 5 cm oraz pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 10 cm o szer. 0,5 m. Aby określić projektowaną wysokość nawierzchni wykorzystano istniejące, bardzo dobre ukształtowanie terenu istniejącego, co praktycznie eliminuje roboty ziemne z zakresu robót. Konieczne jest jednak wykonanie profilowania istn. podłoża gdyż aktualnie ma ono przekrój daszkowy, tymczasem zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny drogi wynoszący 2%, w związku z występowaniem rowu tylko z lewej strony, gdzie zlewnia jest wyżej niż rzędne drogi. Profil podłużny pozostanie ukształtowany ze spadkiem w kierunku wzrastania kilometracji z najwyższym punktem w km 0+000 Z sąsiednimi posesjami droga połączona będzie zjazdami o nawierzchni z kruszywa 0/31,5mm. Ciągłość rowu zachowana zostanie dzięki montażowi przepustów z PEHD śr 300mm pod zjazdami. Parametry techniczne projektowanej drogi: - szerokość konstrukcji nawierzchni: 4.0m, - szerokość pobocza: 0,5m - pochylenie poprzeczne jednostronne: 2% - pochylenie poprzeczne pobocza: 8% - pochylenie podłużne: 0,8-4% Odwodnienie nawierzchni następować będzie poprzez równomierne rozsączkowanie wód opadowych poprzez nadanie projektowanych spadków poprzecznych oraz podłużnych nawierzchni do rowu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie częściowe nr 2- Przebudowa drogi Kotwaice-Zygmuntówek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przebudowa drogi Kotwasice-Zygmuntówek o długości 990 m. Planowany wykaz robót: - roboty przygotowawcze, - wykonanie robót ziemnych, - wymiana przepustu - wykonanie robót nawierzchniowych, - wykonanie odmulenia rowu - ustawienie oznakowania - roboty porządkowe. Teren inwestycji jest terenem niezabudowanym. W rejonie działki 344 występują pola uprawne i lasy. Na działce znajduje się droga o nawierzchni żwirowej charakteryzującej się bardzo dobrym zagęszczeniem z obustronnym rowem. Droga połączona jest z sąsiednimi posesjami za pomocą zjazdów gruntowych na przepustach. Poprzecznie w stosunku do drogi przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Dodatkowo na samym początku inwestycji przebiega sieć telekomunikacyjna. Droga łączy się z istniejącą drogą powiatową (km 0+000), do której należy dowiązać się pod względem lokalizacyjnym i wysokościowym. Przez pas drogowy przebiega jeden rów poprzeczny, przeprowadzone pod drogą za pomocą istniejącego przepustu. Projektuje się nawierzchnię drogi szerokości 4,0 m z podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 25 cm i warstwą ścieralną z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11,0 mm gr. 5 cm oraz pobocza utwardzone z kruszywa łamanego gr. 10 cm o szer. 0,75 m. Projektowaną wysokość nawiązano do poziomu krawędzi istniejącej drogi powiatowej o nawierzchni mineralno asfaltowej, występującej w km 0+000 oraz wykorzystano istniejące ukształtowanie terenu celem minimalizacji robót ziemnych i dopasowania się do przylegających działek. Zaprojektowano dwustronny spadek poprzeczny utwardzenia wynoszący 2%, bez różnicowania go gdyż w ciągu trasy nie występują łuki poziome. Parametry techniczne projektowanego utwardzenia: - szerokość konstrukcji nawierzchni utwardzenia : 4.0m, - szerokość pobocza: 0,75m - pochylenie poprzeczne dwustronne: 2% - pochylenie podłużne: 0.2% - 2,5% - powierzchnia jezdni: 3970.0 m2 - powierzchnia pobocza: 1415.0 m2 Odwodnienie nawierzchni następować będzie poprzez równomierne rozsączkowanie wód opadowych poprzez nadanie projektowanych spadków poprzecznych oraz podłużnych nawierzchni na teren zielony.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: