Malanów, dnia 31.07.2020 r.

 

RI.7011.17.2020.WS

 

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszam do złożenia oferty, celem udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie kredytu w wysokości 2 376 120,00 zł na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

  1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 2.376.120 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.

  1. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę lub osoby formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 2) wraz z załączonym proponowanym  harmonogramem spłat rat kredytu (formularz do wypełnienia – załącznik nr 3).

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres:

Gmina Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów

z dopiskiem na kopercie „Nie otwierać przed dniem 11.08.2020 roku, godz. 10:00”.

Wykonawca może zaproponować tylko 1 cenę i nie może jej zmienić.

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dnia 28.08.2020 r.
  2. Warunki udziału.

Okres ważności przedstawionej oferty: 30 dni.

  1. Sposób oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: cena całkowita brutto – 100%.

  1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, osobiście bądź dostarczyć pocztą/kurierem do pokoju nr 2 (Punkt Obsługi Klienta) w Urzędzie Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, w terminie do dnia 11.08.2020 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty.

Otwarcie ofert w dniu 11.08.2020 roku, godz. 10:30.

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

 

 

 

Załączniki:

1.     Opis przedmiotu zamówienia.

2.     Formularz ofertowy – wzór.

3.     Proponowany harmonogram spłat rat kredytu.