Ogłoszenie nr 540139338-N-2020 z dnia 29-07-2020 r.
Malanów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 566969-N-2020
Data: 28/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Malanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54399900000000, ul. ul. Turecka  16, 62-709  Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: , godzina: ,
W ogłoszeniu powinno być: 12.08.2020 r. godz. 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)