Gmina Malanów ul. Turecka 16,

 62-709 Malanów

 RI.271.3.2020.WS                                                                     Malanów dnia: 12.06.2020 r.

 

 

Powiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK z gminy Malanów”

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA „GMI-TUR” Wiesław Baranowski

ul. Paderewskiego 17

62-700 Turek

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta  w świetle przyjętych w SIWZ  kryteriów,                                            

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

 

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Kryterium „Cena”

max. 60,00 pkt

Kryterium „Termin płatności”

max. 40,00 pkt

Łączna suma punktów

1.

Zakład Oczyszczania „GMI-TUR” Wiesław Baranowski

ul. Paderewskiego 17

62-700 Turek

60,00

40,00

100,00

W postępowaniu nie dopuszczono  do dynamicznego  systemu zakupów.

W postępowaniu nie ustawiono  dynamicznego systemu zakupów.

Postępowanie nie zostało unieważnione.