Uchwała Nr XLIV/299/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Malanów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX, Poddziałania 9.1.2 pod nazwą "Z radością patrzymy w przyszłość - indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Malanów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego