Informuję o obradach XVI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 1000  w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/101/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Malanów do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – Edycja 2019-2020.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.

8.      Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/57/2015 Rady Gminy w Malanowie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 1. Przyjęcie  uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 2. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2020-2032.
 3. Wnioski, informacje, zapytania.
 4. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.