Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. o godzinie 1500  w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kotwasicach.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malanów.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Malanów i Rachowa.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2020 roku.
 13. Przyjęcie  uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2020-2032.
 15. Wnioski, informacje, zapytania.
 16. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.