Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godzinie 1600  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Malanów na rok szkolny 2019/2020.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kotwasicach.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Malanów.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malanów, położonej w Malanowie.
 10. Przyjęcie  uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2020-2032.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Malanów do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2020 rok.
 16. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Malanów za 2019 rok.
 17. Wnioski, informacje, zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.