Malanów: Oświetlenie ulic placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność lub będącej w posiadaniu wykonawcy na terenie Gminy Malanów w roku 2020 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Malanów, Krajowy numer identyfikacyjny 54399900000000, ul. ul. Turecka  16, 62-709  Malanów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2883083 w. 25, e-mail inwestycje@malanow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Oświetlenie ulic placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność lub będącej w posiadaniu wykonawcy na terenie Gminy Malanów w roku 2020
Numer referencyjny  RI.271.10.2019.WS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Oświetlania ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność lub będącej w posiadaniu Wykonawcy na terenie Gminy Malanów w roku 2020. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca : 1) zakupi we własnym imieniu energię elektryczną i usługę dystrybucji energii elektrycznej do zasilania infrastruktury oświetleniowej, 2) wykonywał będzie prace i czynności eksploatacyjno-konserwacyjne zmierzające do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury oświetleniowej, w szczególności : a) monitorował infrastrukturę oświetleniową, b) wymieniał źródła światła i inne niesprawne elementy opraw oświetleniowych, c) w przypadku braku technicznej możliwości i naprawy wymieniał oprawy oświetleniowe, d) regulował oraz wymieniał uszkodzone elementy aparatury zasilającej i sterowniczej, e) naprawiał lub wymieniał uszkodzone przewody i kable w liniach zasilających infrastrukturę oświetleniową, f) naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane konstrukcje nośne opraw, g) naprawiał lub wymieniał wyeksploatowane szafki/złącza oświetleniowe, h) zabezpieczał lub wymieniał pokrywy wnęk latarni ulicznych lub szafek/złączy oświetleniowych, i) wykonywał pomiary okresowe – zgodnie z obowiązującymi przepisami, j) zabezpieczał i odtwarzał skutki zdarzeń komunikacyjnych, siły wyższej i innych zdarzeń losowych, k) postępował z odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami, l) pionował latarnie uliczne, m) zarządzał sterowaniem urządzeń infrastruktury oświetleniowej, n) przyjmował zgłoszenia o awariach i prowadził ich rejestr, o) inne wskazane przez Zamawiającego prace, jeżeli posiada techniczno-prawno-organizacyjną możliwość ich realizacji.
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Malanów może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Malanów jest Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz. W zaistniałej sytuacji jedynym podmiotem mogącym świadczyć usługi oświetleniowe jest w/w spółka. Z uwagi na powyższe zasadne jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA