Gmina Malanów Turecka 16,

 62-709 Malanów

 RI.271.9.2019.WS                                                                               Malanów dnia: 17.12.2019 r.

                                               POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

   Budowa drogi w sołectwie Skarżyn-Kolonia

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta  w świetle przyjętych w SIWZ  kryteriów,                                            

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr

 

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Cena

Okres udzielonej gwarancji

RAZEM

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych S.A.

ul. Toruńska 200

62-600 Koło

60,00

40,00

100

2.

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD sp. z  o.o

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

49,84

40,00

89,84

 

 

W postępowaniu nie dopuszczono  do dynamicznego  systemu zakupów.

W postępowaniu nie ustawiono  dynamicznego systemu zakupów.

Postępowanie nie zostało unieważnione.