Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Wyniki postępowania

 

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

                 

Nazwa i adresy

 

Oficjalna nazwa: Gmina MalanówAdres pocztowy: ul. Turecka 16Miejscowość: MalanówKod NUTS: PL414Kod pocztowy: 62 – 709Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Marzena KornackaE-mail: gmina@malanow.pl Tel.: +48 632883083Faks: +48 632883083

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.malanow.pl/

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.malanow.pl/

 

 

                 

Informacja o zamówieniu wspólnym

 

 

                 

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 

 

                 

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

 

                 

Wielkość lub zakres zamówienia

 

 

                 

Nazwa:

 

 

„Dostawa i montaż zestawów fotowoltaiki na terenie Gminy Malanów”

Numer referencyjny: RI.271.7.2019.WS

 

 

                 

Główny kod CPV

71000000

 

 

                 

Rodzaj zamówienia

Dostawy

 

 

                 

Krótki opis:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawiei montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej.Montaż oraz wykonanie Instalacji będzie polegał na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z OpisemPrzedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Przedmiot zamówienia obejmuje:wykonanie projektów Instalacji dla każdego obiektu, na którym Instalacje będą montowane, z uwzględnieniem

 

 

 

 

 

 

wymagań określonych w załączniku nr 1 do siwz i przepisów prawa budowlanego; dostawę urządzeń izapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Zamówienia; wykonanie robót budowlanychw zakresie koniecznym do wykonania Instalacji i ich prawidłowego funkcjonowania; uruchomienie gotowychInstalacji, ich przetestowanie oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (braku sprzeciwu wobec przystąpieniado użytkowania), ilekroć są wymagane.

Zamówienie podzielone na 2 części.

 

 

                 

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

 

 

                 

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 4 329 616.61 PLN

 

 

                 

Opis

 

 

                 

Nazwa:

 

 

Część I: obejmuje 269 lokalizacji dla wykonania Instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkachmieszkalnych

Część nr: 1

 

 

                 

Dodatkowy kod lub kody CPV

09332000

45311200

09300000

09330000

45311000

45315100

45315300

45315600

45317300

45223110

45261215

 

 

                 

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL414

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

 

Lokalizacje znajdują się na terenie Gminy Malanów. Wykaz miejscowości oraz działek na których zlokalizowanebędą Instalacje znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do siwz)

 

 

                 

Opis zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu, dostawiei montażu instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej(dalej Instalacje). Montaż oraz wykonanie Instalacji będzie polegał na wykonaniu robót budowlanych zgodniez Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz. Przedmiot zamówieniaobejmuje: wykonanie projektów Instalacji dla każdego obiektu, na którym Instalacje będą montowane, zuwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr 1 do siwz i przepisów prawa budowlanego; dostawęurządzeń i zapewnienie materiałów niezbędnych dla realizacji Przedmiotu Zamówienia; wykonanie robótbudowlanych w zakresie koniecznym do wykonania Instalacji i ich prawidłowego funkcjonowania; uruchomieniegotowych Instalacji, ich przetestowanie oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (braku sprzeciwu wobecprzystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane.

 

 

 

 

 

 

Część I: obejmuje 269 lokalizacji dla wykonania Instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkachmieszkalnych.

Wymagania techniczne zostały zawarte w dokumentach:

- Opis techniczny sprzętu wspólny dla części 1 i 2 (załącznik nr 1.1A do OPZsiwz)

- Opis techniczny instalacji fotowoltaicznej dla danej lokalizacji. Dokumenty dla każdej lokalizacji stanowią:

dla części 1 załącznik 1.2.A do OPZsiwz o nazwie: Zbiór Opisów technicznych instalacji fotowoltaicznej, budynkimieszkalne.

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową za realizację Przedmiotu zamówienia oraz cenyjednostkowe za wykonanie Przedmiotu zamówienia dla każdej lokalizacji dla każdej z części osobno. Cenałączna powinna zostać wyliczona zgodnie z Formularzem Oferty jako suma cen za wykonanie Przedmiotuzamówienia dla każdej z lokalizacji podanej w ofercie.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Przedmiotu Zamówienia, której wykonaniezamierza powierzyć podwykonawcom poprzez określenie jej rodzaju i zakresu oraz podania firm tychpodwykonawców (jeśli nazwy podwykonawców są znane).

 

 

                 

Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji / Waga: 20%

Kryterium jakości - Nazwa: Liczba zespołów monterów skierowanych do wykonania zamówienia / Waga: 10%

Kryterium jakości - Nazwa: Projektanci / Waga: 10%

Cena - Waga: 60%

 

 

                 

Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

 

                 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

 

 

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Energia ze źródeł odnawialnych dla mieszkańcówGminy Malanów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachProgramu Regionalnego Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                 

Informacje dodatkowe

 

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

dla części I: 45 000 zł,

Warunki wniesienia wadium zostało szczegółowo opisane w pkt. X SIWZ.

 

 

                 

Opis

 

 

                 

Nazwa:

 

 

Część II: obejmuje 44 lokalizacji dla wykonania Instalacji, Instalacje będą wykonywane na budynkach innych niżmieszkalne.

Część nr: 2

 

 

                 

Dodatkowy kod lub kody CPV

09332000

45311200

09300000

09330000

45311000

45315100

45315300